Contamos coa axuda de profesionais e empresas.

Francisco Castillo

Dr. Xeógrafo colaborador experto en Clima e Educación.

Desenvolveu o seu traballo científico no campo da Climatoloxía. Con longa experiencia na formación do profesorado. Nos últimos anos traballou no ámbito da xestión territorial. Foi Xefe de Servizo de Paisaxe e Director do Departamento Técnico de Estudos do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia. Na actualidade, compaxina o seu labor docente con diferentes proxectos vinculados ao mundo da paisaxe, o clima e o territorio.

Belén Borobio

Arquitecta e Promotora para a igualdade. Colaboradora en igualdade efectiva.

Arquitecta pola Universidade de Navarra no ano 2001, Promotora para a igualdade efectiva entre mulleres e homes, con certificado de profesionalidade Nivel 3. Formada en Educación Creadora con Diraya Expresión (2011-2012) e Arno Stern (Paris 2017). Formada en Escucha Activa con Antonio Seixo Morais (Centro de Psicoterapia Humanista en Madrid). Podes coñecela mellor no seutaller de expresión.

Sgifredo Martín Sánchez

Arquitecto, colaborador experto en Planificación e rexeneración urbana.

Arquitecto Urbanista. E.T.S.A. pola Universidade de Madrid. 1975 COLEXIADO COAVN: Nº 554. A súa extensa actividade profesional iníciase no seo do estudo 3G ARQUITECTOS, entre 1975 e 2015, e desenvolveuse tanto no ámbito da Ordenación do Territorio e o Urbanismo, como da Arquitectura, atendendo especificamente tarefas de ordenación e deseño, tanto urbano como arquitectónico. En materia de Urbanismo destacan, entre outros os plans xerais de Viana e Alfaro así como os Plans Especiais de Protección e Reforma Interior PEPRI do Casco Antigo e os Ensanches I e II de Pamplona, PEPRI do Casco Antigo de Tudela, PEPRI do Casco Antigo de Alcañiz, Reforma do Plan Parcial Rochapea, e Plan Parcial Arrosadía- Lezkairu de Pamplona.

Juan Carlos Maneiro

Biólogo. Colaborador especialista en xestión pesqueira e acuicultura.

Biólogo. Desempeñou a súa actividade laboral fundamentalmente ligado á Xunta de Galicia con especialización no control da calidade do medio mariño, a aplicación da normativa técnico-sanitaria dos produtos mariños e a xestión pesqueira (pesca, marisqueo e acuicultura), onde desempeñou diversos cargos directivos entre os que cabe sinalar: Director Técnico do Centro de Control dá Calidade do Medio Mariño; Director do mesmo Centro con categoría de Director Xeral da Xunta de Galicia; Director Xeral do INTECMAR; Director Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar; Secretario Xeral do Mar da Consellería do Mar; Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar. Bo coñecedor da organización e dos procedementos, metodoloxías e ferramentas administrativas da Xunta de Galicia. Entre os labores desenvolvidos cabe destacar a dirección da xestión administrativa dos recursos mariños, a xestión do Fondo Europeo da Pesca (FEMP) e a participación na elaboración do corpo lexislativo pesqueiro de Galicia

Augusto Pérez-Alberti

Catedrático de Xeografía Física. Colaborador en Xeomorfoloxía e Paisaxe.

Foi profesor titular ata o ano 1999 e catedrático desde 1999 a agosto de 2018 na universidade de Santiago de Compostela, ademais foi profesor convidado nas universidades de Le Mans e Nantes (Francia) e Neuquen (Arxentina). Foi investigador visitante nas de Guelph (Ontario, Canada), Laval (Quebec, Canadá), Montevideo (Uruguai), Mendoza (Arxentina), Sao Paulo (Brasil), ESPE (Quito, Ecuador) e Universidade de Chile (Santiago. Chile). As súas principais liñas de investigación céntranse na xeomorfología glaciar e periglaciar; xeomorfología de costas rochosas; estudos integrados do medio natural e paisaxe. Levou a cabo investigacións en España, Portugal, Arxentina, Uruguai, Marrocos, Chile e a Antártida.