Política de privacidade

IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DE TRATAMENTO

Identidade: ABTEMAS S.L.

Domicilio: Neira de Mosquera 8 4ºA.

Correo electrónico: abtemas@abtemas.es

CIF: B70113766

INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, e no regulamento da UE 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016, infórmaselle que os datos facilitados por Vde. A través da páxina web situada na URL http://abtemas.es poderán ser incorporados ao tratamento de datos cuxo responsable é ABTEMAS

Mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o usuario queda informado e presta o seu consentimento libre, informado, específico e inequívoco para o tratamento dos seus datos.

FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os tratamentos de datos realizaranse exclusivamente para finalidades propias da relación xurídica que lle vincule con Vde., publicidade e ofrecerlle información sobre actividades, así como de materias propias da actividade desenvolta por ABTEMAS

No caso dos candidatos a emprego que faciliten os seus datos a través da web, comunicámoslle que tratamos a información que nos facilita co fin de manterlle informado das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

No caso dos candidatos a emprego, os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que vostede exerza o seu dereito de supresión

TIPOLOXÍA DE DATOS
  • Datos de carácter identificativo
  • Información comercial
  • Económicos, Financeiros e de seguros
  • Transaccións de Bens e Servizos
  • Características persoais
  • Circunstancias sociais
  • Datos académicos e profesionais
  • Detalles do emprego
  • Datos penais
BASE XURÍDICA DO TRATAMENTO

O tratamento de datos levado a cabo en ABTEMAS baséase nos seguintes fundamentos xurídicos:

Existencia dunha relación contractual artigo 6.1. b RGPD

O Consentimento, artigo 6.1.a RGPD, para os tratamentos cuxa finalidade é a publicidade e prospección comercial

CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, ou sexa necesario para as finalidades perseguidas coa relación contractual.

DEREITOS DO INTERESADO

Igualmente informamos que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, así como opoñerse ao seu tratamento, nos termos legalmente previstos, dirixindo un escrito no devandito sentido ao responsable do ficheiro, na dirección arriba indicada, ou a través da dirección de correo electrónico abtemas@abtemas.es